KUĆNI RED

ODRŽAVANjE REDA I HIGIJENE – OBAVEZE PACIJENATA

Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u KBC pacijenti su dužni da održavaju red i mir u prostorijama KBC-a, a bolesnici na bolničkom odeljenju su dužni da održavaju ličnu higijenu, higijenu svoga odela, posteljine i prostorije u kojima leže ili se kreću, odnosno borave.
Pacijentima je zabranjeno da bez poziva ulaze u radne prostorije, operacione sale, ambulante, previjališta i druge radne prostorije KBC-a
Pacijentima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje po hodnicima, stepeništima, sporednim prostorijama i drugim prostorijama namenjenim zaposlenima KBC-a.

Za vreme bolničkog lečenja i korišcenja drugog vida zdravstvene zaštite u KBC-u, pacijentima je zabranjeno:

– vikanje, lupanje i sva druga ponašanja kojima se narušava red i tišina u bolesnickim sobama, drugim prostorijama i krugu.
– bacanje otpadaka kroz prozor, po sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu,
– vešanje i sušenje rublja po sobama, prozorima, zidovima prostorija, inventaru i sl.,
– upotreba rešoa po bolesnickim sobama (kuvanje kafe i sl.),
– unošenje i upotreba alkoholnih pica, droga i sl.,
– pušenje u bolesničkim sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu KBC-a,
– pisanje po zidovima, prozorima i inventaru,
– oštecenje i uništavanje imovine, na bilo koji način,
– izlaženje u grad bez pismene dozvole načelnika odeljenja.

Pacijenti su dužni da doprinose čistoći i higijeni soba, drugih prostorija i kruga KBC-a.
Ukoliko se desi da korisnik ošteti ili uništi inventar ili drugu imovinu KBC-a, ili poverena inventarska stvar nestane, pacijent je dužan da prilikom izlaska, odnosno otpusta sa bolničkog lečenja, istu štetu nadoknadi, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra-tehničar odeljenja.“

________________________________________

ODRŽAVANjE REDA U BOLESNICKIM SOBAMA

U cilju održavanja reda u bolesničkim sobama Opšte bolnice, pacijenti na bolničkom lečenju su obavezni:

– da se bude, ustaju i obavljaju ličnu higijenu u 06 časova, nakon čega se pacijentima meri krvi pritisak i uzima materijal za laboratorijske i druge analize,
– da za vreme doktorske vizite u vremenu od 07,30 do 08,30 časova (okvirno) budu u svojoj postelji, dok bolesničke sobe moraju biti potpuno uredene, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra tehničar odeljenja,
– da se posle doručka obavezno nalaze u bolesničkim sobama do izdavanja ručka,
– da u vremenu od 13 do 18 casova, kada se bolesnici odmaraju, ne ustaju iz kreveta, osim u vreme posete koja je dozvoljena od 14 do 15 casova,
– da se nakon večere, u vreme obavljanja večernje vizite od 19,30 do 20 casova (okvirno), nalaze u svojoj postelji,
– da ne bacaju otpatke po bolesnickim sobama, kupatilima i WC-ima, stepeništu, kao i kroz prozor.

________________________________________

ISHRANA BOLESNIKA

Bolesnik se može hraniti samo hranom koju mu odredi nadležni doktor.
Obroci se pacijentima daju u vremenu:

– Dorucak od 8:30 do 9 časova,
– Rucak od 13 do 14 časova,
– Vecera od 18 do 18:30 časova.

Pre i posle ovog vremena hrana se ne može davati bolesnicima, osim ako priroda bolesti to zahteva.
Bolesnici uzimaju obroke u trpezariji za stolovima. Izuzetno, bolesnici koji zbog prirode svoje bolesti i stanja svog zdravlja ne mogu ili ne smeju da ustaju, uzimaju obroke hrane u bolesničkoj postelji uz odobrenje načelnika ili ordinirajućeg lekara.